Voorwaarden pensionstalling & stalregels


Ten behoeve van de veiligheid en het rijplezier voor ons allen, kennen wij  een aantal regels. Wij rekenen op jouw medewerking bij het naleven daarvan. Wanneer je niet bekend bent op ons bedrijf, wees dan zo vriendelijk om je eerst even te melden bij de eigenaresse en te informeren naar onze regels en veiligheidstips.

Onze Huisregels

Voor iedereen geldt:

 • Auto’s, brommers e.d. dienen op het terrein stapvoets te rijden, voetgangers en paarden hebben ten alle tijden voorrang.
 • Parkeren langs de weg, niet op of voor de inrit.
 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken tijdens een les bemoeien.
 • Niet rennen of schreeuwen op stal.
 • Op het gehele bedrijf is het ten strengste verboden om te roken.
 • Roken in de bak is niet toegestaan, roken te paard is eveneens niet toegestaan.
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; tuig moet altijd direct na gebruik worden opgeruimd.
 • Instructie of training door derden is toegestaan indien van te voren is aangegeven.
 • Graag weten wij wie er wanneer het terrein opkomt. Meld het daarom even als uw DA of hoefsmid of zadelmaker of chiropractor komt.
 • De stal en paddock en wei zijn de veilige plaats voor het paard, op deze plaatsen hebben wij het graag zo rustig mogelijk. De bak is er om met het paard te trainen.
 • Niet extra voeren op stal of in paddock of wei. Wilt u een snoepje of wortel geven of uw paard bijvoeren, doe dat dan nadat u uw paard apart heeft genomen, bijvoorbeeld op de poetsplaats.
 • Geen bijrijders of verzorgers. Instructeurs en trainers in uw bijzijn aanwezig.
 • Betreden van het terrein van allespuurpaard is voor eigen risico.
 • Allespuurpaard is niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken van persoonlijke eigendommen tijdens uw verblijf op ons terrein. Dit geldt ook voor bezoek voor u en uw paard dat zich op ons terrein begeeft. Wij wonen hier en zijn op onze rust gesteld! Stel uw bezoek van deze regels (indien van toepassing) op de hoogte.
 • Het rijden van paarden is voor eigen risico. Wij adviseren u om aan uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen te denken.Denk hierbij aan het dragen van de juiste paardrijduitrusting (correcte rijkleding is verplicht!)

Voor iedere ruiter geldt:

 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.
 • Alcohol of drugsgebruik voor of tijdens de het rijden is niet toegestaan.

Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe gasten geldt bovendien:

 • Bij het ontbreken van een geldig ruiterpaspoort/ruiterbewijs wordt de rijkunst van nieuwe gasten in de praktijk beoordeeld door de eigenaresse. Deze besluit dan of het veilig is een buitenrit te maken of dat een eenvoudige les in de bak wellicht een veiliger alternatief is.
 • Absolute beginners volgen minimaal vijf speciale beginnerlessen.

Onze Rijbaanregels

Net als in het normale verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden.. Voor iedere ruiter geldt:

 • Tijdens het rijden dienen alle ruiters een goed passend veiligheidshoofddeksel  te dragen.
 • Tijdens het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen f stevige schoenen met gladde, doorlopende zool en hak, gecombineerd met chaps. Denk aan de voorbeeldfunctie en je eigen veiligheid.
 • Tijdens het rijden dienen grote, uitstekende sierraden en te losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid en duidelijk worden aangekondigd.
 • Op- en afstijgen dient uitsluitend op de AC-lijn te gebeuren.
 • De combinatie die op de linkerhand rijdt, blijft bij het passeren van een tegemoetkomende combinatie op de hoefslag. Rechts houden dus!!!!!
 • (Uit-) stappen geschiedt uitsluitend op de binnenhoefslag.
 • Combinaties mogen elkaar niet de weg afsnijden en dienen elkaar bij het passeren voldoende ruimte te geven.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden.

Algemene stallingsvoorwaarden AllesPuurPaard

Looptijd
De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in op de eerste datum van betaling van het overeengekomen maandelijkse stalgeld inclusief BTW.

Opzegging
De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan zowel door de gast als door de stalhouder worden opgezegd.
De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

Beëindiging overeenkomst en ontruiming
Het is de stalhouder toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen:
• indien de gast ten aanzien van de betaling van het stalgeld in verzuim is,
• indien de gast, ondanks voorafgaande waarschuwing door de stalhouder, nalaat zijn paard op deugdelijke wijze te verzorgen of de stalregels in acht te nemen.

Prijs, betaling
1. De prijs van het stalgeld voor de overeengekomen prestaties bedraagt per maand vanaf € 190,00 incl. BTW. Dit is een basis bedrag, meerprijs is mogelijk voor extra’s in overleg.
2. De betaling van het stalgeld geschiedt bij vooruitbetaling en wel uiterlijk vóór de 1e dag van de kalendermaand waarop het stalgeld betrekking heeft.
3. In het geval dat de eerste stallingstermijn korter is dan één maand, wordt eenmalig het stalgeld naar verhouding in rekening gebracht.

Zadelkast
De gast ontvangt één sleutel van de zadelkast. De gast is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de zadelkast en het niet kwijtraken van de sleutel.

Het niet-exclusieve gebruik van de faciliteiten van de accommodatie
1. De stalhouder biedt de gast de mogelijkheid om tijdens de openingstijden van de accommodatie gebruik te maken van:
• Buitenbak, poetsplaats, pad naar het bos.
2. Het gebruik van bovenaangeduide faciliteiten betreft steeds een niet-exclusief gebruik. Dit houdt onder meer in;
• dat tijdens lessen, evenementen of andere activiteiten door- of vanwege de stalhouder, het gebruik beperkt kan worden.
• bij incidentele gevallen waarin het gebruik van de faciliteiten tijdelijk in het geheel niet mogelijk is, zal de stalhouder zich inspannen deze faciliteiten zo snel mogelijk weer in orde te hebben.
De levering van voer en stalbedekking
1. De stalhouder zal zich tot het uiterste inspannen aan de gast een eerste klas kwaliteit voer te leveren.
2. De stalhouder bepaalt de hoeveelheid voer per dag. Zij gaat daarbij uit van een normaal gebruik per dag, welk gebruik behoort bij het gewicht van het paard en de door het dier te leveren prestaties.
3. De stalhouder levert aan de gast een eerste klas stalbedekking. Het is de pensiongast niet toegestaan om zonder overleg met de stalhouder zelf; hooi, voer, vlas of stro te pakken.
De verzorging
1. Pensiongast verklaart dat bij aanvang van de stalling het paard gezond is en van tenminste influenza inentingen is voorzien. Bij het aangaan van de overeenkomst dient het inentingsbewijs en het paspoort te worden overlegd.
2. De stalhouder behoudt zich het recht voor om het paard eventueel te laten onderzoeken, mocht het vermoeden bestaan van een besmettelijke ziekte, de hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de pensiongast.
De verzorging van het paard houdt het volgende in:

1. Algemene verzorging:
• het paard krijgt, mits de weersomstandigheden dit toelaten, dagelijks vrije beweging in de paddock of buitenbak, dan wel weidegang.
2. Voeding:
• het paard wordt door de stalhouder op min of meer vaste tijden gevoerd, seizoens/weer afhankelijk wordt ruwvoer meerdere malen per dag verstrekt.

3. Medische verzorging:
• op verzoek van de pensiongast kan het paard -zonodig- dagelijks medicijnen toegediend krijgen.
• Van het paard wordt plus minus iedere 12 weken door de stalhouder mest weggebracht voor mestonderzoek en zo nodig wordt het paard ontwormd, de kosten hiervan zijn niet in de stalprijs inbegrepen en worden afzonderlijk aan de stalgast in rekening gebracht. Hulp bij het toedienen van de pasta wordt altijd gewaardeerd.
• het paard dient ieder jaar te worden ingeënt, de kosten hiervan zijn niet in de stalprijs inbegrepen en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht. Zelf zorg dragen voor tijdige afspraak met DA en enting van eigen paard regelen mag ook.
• Dierenarts:
De staleigenaar heeft het recht, in geval van nood de dierenarts te laten komen zonder dat zij dit eerst met de eigenaar dienen te overleggen. Dit vindt alleen plaats als de eigenaar niet bereikbaar is. Als u als eigenaar wel bereikbaar bent, vindt eerst overleg plaats.

4. Overige verzorging (extra service):
• het paard kan bekapt worden door de hoefsmid, de kosten hiervan zijn niet in de stalprijs inbegrepen en worden afzonderlijk aan de gast in rekening gebracht.

Het schoonmaken en uitmesten van de paardenstal
Het schoonhouden van de paardenstal bestaat uit het regelmatig uitmesten. Dit geschiedt: Door of namens de stalhouder 7 dagen in de week. De wei en paddock worden tevens zo schoon mogelijk gehouden. Zelf uitmesten of helpen mag natuurlijk ook. De stalhouder zorgt voor opslag en afvoer van de mest.
2. De pensiongast is verplicht om na gebruik de buitenbak, cirkel, poetsplek en het erf netjes achter te laten en geen mest achter te laten.

Aansprakelijkheid stalhouder
1. De stalhouder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruiken van door de stalhouder aangeboden producten.
2. De stalhouder is niet aansprakelijk voor schade aan het paard.

Aansprakelijkheid gast en verzekering

1. De gast is jegens de stalhouder en derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of zijn gezinsleden en tevens voor de schade die wordt veroorzaakt door de eigen gedragingen van zijn dieren.
2. De gast dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard of pony, die op het bedrijf van de stalhouder verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient de gast een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk het risico van het bezit van een paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.
3. Bij het aangaan van onderhavige overeenkomst, heeft de stalhouder het recht om inzage in de polis te verlangen.

STALREGELS ALLESPUURPAARD

1. Het is niet toegestaan om te roken op het terrein.

2. Voor het behoud van de bodem van de bak graag na loslaten of rollen de bodem weer aanharken. Mest opruimen.

3. Instructie en training door derden is toegestaan, indien van te voren is aangegeven.

4. Graag weten wij wie er wanneer het terrein (ons thuis) opkomt. Meld het daarom even als uw DA of hoefsmid of zadelmaker of chiropractor komt.

5. Wij proberen het bedrijf zo net mogelijk te maken. En met uw hulp ook zo te houden. Respect voor onze spullen.

6. De stal en paddock en wei zijn de veilige plaats voor het paard, op deze plaatsen hebben wij het graag zo rustig mogelijk. De bak is zijn er om met het paard te trainen.

7. Niet extra voeren op stal of in paddock of wei. Wilt u een snoepje of wortel geven of uw paard bijvoeren, doe dat dan nadat u uw paard apart heeft genomen, bijvoorbeeld op de poetsplaats.

8. Geen verzorgers of bijrijders.

9. Betreden van het terrein van allespuurpaard is voor eigen risico.

10. Allespuurpaard is niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken van persoonlijke eigendommen tijdens uw verblijf op ons terrein. Dit geldt ook voor bezoek voor u en uw paard dat zich op ons terrein begeeft. Stel uw bezoek van deze regels (indien van toepassing) op de hoogte.

11. Het rijden van paarden is voor eigen risico. Wij adviseren u om aan uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen te denken.Denk hierbij aan het dragen van de juiste paardrijduitrusting (correcte rijkleding is verplicht!)

Wij vragen uw begrip voor bovenstaande regels.